Slide
tryb4
tryb4
tryb3

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

baner_niski
Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!
tryb2

FUNDACJI FABRYKA DOBRYCH PROJEKTÓW

uchwalony w dniu 17 kwietnia 2023 roku

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Fabryka Dobrych Projektów”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Kostecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Ciechomską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Wynalazek 2a lok. U1, w dniu 2.03.2023 r.,  zmienionym w dniu 17.04.2023 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 6

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 7

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, w szczególności osób, grup społecznych i instytucji, o których mowa w par. 10 Statutu Fundacji.

 

§ 8

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 10

 

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 § 11

Celami Fundacji są:

 

 1. Organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej osobom z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 2. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 3. Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na całym świecie.
 4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i nowych technologii, w szczególności w medycynie oraz służących do poprawy jakości życia.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, pomocy humanitarnej (socjalnej, edukacyjnej i medycznej) wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 6. Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców, zachęcanie do wspólnych projektów charytatywnych.
 7. Propagowanie idei wolontariatu.
 8. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce i w krajach biednych.
 9. Udzielanie pomocy placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Polsce i w krajach biednych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 11. Działalność na rzecz osób dotkniętych poważnymi i/lub przewlekłymi chorobami.
 12. Wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 13. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 14. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 15. Wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z ochroną praw i wolności człowieka, w szczególności praw dzieci i kobiet z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 16. Wspieranie przeciwdziałania dyskryminacji związanej z płcią, rasą oraz niepełnosprawnością.
 17. Wspieranie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 18. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
 19. Działalność edukacyjno-wydawnicza.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na pomoc charytatywną poprzez organizowanie zbiórek publicznych.
 2. Planowanie i prowadzenie kampanii społecznych i reklamowych w Internecie, prasie i tradycyjnych mediach.
 3. Udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, a także wsparcia merytorycznego organizacjom charytatywnym, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji.
 4. Wspieranie działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami.
 5. Współpracę z przedstawicielami biznesu w celu zwiększenia świadomości oraz skali pomagania.
 6. Prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej nawiązywanie współpracy przedsiębiorcom i fundacjom, które szukają możliwości finansowania swoich projektów.
 7. Wspieranie i finansowanie projektów naukowo-badawczych, służących do poprawy zdrowia i jakości życia.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej (tradycyjnej i cyfrowej) w obszarach związanych z działalnością statutową.

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 5. odsetek bankowych,
 6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
 7. dochodów z działalności gospodarczej.
 8. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 15

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”).
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, z zastrzeżeniem wykorzystywania związanego bezpośrednio z realizacją celów statutowych,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 17

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

73.11.Z. Działalność agencji reklamowych.

73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

90.03.Z. Artystyczna i literacka działalność twórcza.

58.11.Z. Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie.

18.13.Z. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.

59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

59.12.Z. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

74.20.Z. Działalność fotograficzna.

62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem.

62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

63.12.Z. Działalność portali internetowych.

63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 18

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Władze Fundacji

 

§ 19

 

Władzami fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§ 20

 

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
 3. Pierwszy skład Rady powoływany jest przez Fundatora.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  • nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  • za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia,
  • mogą wykonywać pracę na rzecz Fundacji odpłatnie w zakresie obowiązków wykraczających poza kompetencje wynikające z funkcji Członka Rady.
 5. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony, zaś mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji przez Członka Rady Fundacji.
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21

 

Do zadań Rady należy:
 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji.
 3. Zawieranie umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę z członkami Zarządu.
 4. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z postanowień niniejszego statutu.

 

 § 22

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 7. Udział osób wymienionych w pkt. 6. w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 23

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Pierwszy skład Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 4. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba, że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
 5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji.

 

§ 24

 

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.
  3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
    1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,
    3. uchwalanie regulaminów,
    4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
    5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
    6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
    7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
    8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej;
    9. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji

    

  4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku braku jednomyślnej zgody wszystkich członków Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  5. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji.
  6. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
   1. radę programową
   2. radę honorową
   3. zespoły doradcze

Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

 

§ 25

 

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. Umowę w imieniu Fundacji zawiera Rada Fundacji.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 26

 

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 27

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 28

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, której cele są zbieżne z jej celami statutowymi, dla efektywnego realizowania działalności pożytku publicznego.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

§ 29

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 30

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§ 31

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 32

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub instytucji o zbliżonych celach.

Skip to content